whatsapp

ТМПУ-де
бiлiм ал!

Шетелд?к азаматтар?а арнал?ан Ресейдег? жо?ар?ы о?у орыны
Бакалавриат, специалитет, магистратура
Педогогикалы? жо?ар?ы оку орындар арасында?ы 1 орын
52 программа
52 т?рл? о?ыту(б?л?м беру) ба?дарламалары
Жата?хана
Шетелд?к студенттерге арнал?ан б?лме
Б?л?м берудег? озы? технологиялар

Томск мемлекетт?к педагогикалы? 比分365,365体育直播?

QS logo
Ресейдег? педагогикалы? 比分365,365体育直播тер арасында 1 орында
QS logo
Ресейдег? педагогикалы? 比分365,365体育直播тер арасында 1 орында
1902
ТМПУ ??рыл?ан жылы
Ресейден Жайы?тан тыс е? к?не педагогикалы? 比分365,365体育直播  
?лемн?? т?кп?р-т?кп?р?нен келген халы?аралы? студенттер
Китай, Великобритания, Польша, Чехия, Япония, Индонезия, Бразилия, Монголия, Вьетнам, Мали,СНГ мемлекеттерi
М??ал?мдерд?? 84%
?ылым кандидаттары мен докторлары

Б?з ?айда орналас?анбыз

ТМПУ 400 жылды? тарихы бар ерекше С?б?рд?? Томск ?аласында орналас?ан. ?аз?рг? кезде ол С?б?рд?? нег?зг? ?ылыми ж?не б?л?м беру орталы?ы болып табылады ж?не ?С?б?р Оксфорды? деп аталады. QS (QS Best Student Cities) халы?аралы? агентт?г?н?? рейтинг? бойынша Томск Ресейд?? М?скеу мен Санкт-Петербургтен кей?нг? е? ?зд?к студентт?к ?алалары арасында 3-ш? орында. ?аз?рг? уа?ытта ?алада 550 мы?нан астам т?р?ын т?рады, оны? 100 мы??а жуы?ы студенттер, соны? ?ш?нде Ресейд?? бас?а айма?тарынан, Азия, Еуропа, Америка ж?не Африкадан келгендер. Б?г?нде Томск?де жастар 6 мемлекетт?к 比分365,365体育直播те б?л?м алуда, оны? б?р? Томск мемлекетт?к педагогикалы? 比分365,365体育直播?. ?аланы? м?дени ж?не спортты? ?м?р? сан алуан. ?с?ресе жас ж?не белсенд? адамдар ?ш?н к?н сайын 10 театр, 7 кинотеатр, 20 м?ражай, к?птеген концерт залдары мен т?нг? клубтар ес?г?н ай?ара ашады. Жыл бойына 4 ?лкен тег?н стадион, 9 бассейн, 8 тау ша??ысы курорты мен велосипедт? жал?а алу, ?лкен жабы? сыр?ана?, теннис орталы?тары, сонымен ?атар ат спорты клубы, жекпе-жек ?нер? мектептер?, турист?к клубтар, вокалды? мектептер бар.

Томск?де барлы? дерл?к д?ндер ?сыныл?ан. К?птеген православие ш?ркеулер?, сондай-а? ек? меш?т бар - а? ж?не ?ызыл меш?ттер, католик ш?ркеу?, хор синагогасы ж?не лютеран ш?ркеу?. ?ала Батыс С?б?рд?? о?т?ст?г?нде орналас?ан, б?л жерд?? климаты ?алыптыдан к?рт континенталды?а ауыспалы. ?ысы суы? (орташа температура -15 ° C (5 ° F), ?арлы, б?ра? ?ыста к?н ашы? болады, жазы жылы, орташа температурасы + 22 ° C (71,6 ° F),36 ° C (96,8 ° F) дей?н к?тер?лу? м?мк?н.

Томск ж?не б?зд?? 比分365,365体育直播т?? суреттер?

about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
Б?зд?? шетелд?к студенттер с?зге ТМПУ туралы айтып беред?

Неге ТМПУ

Студенттерд?? ке? географиясы
?лемн?? 21 ел?
4 ?ылыми журнал
Web of Science, Scopus, ВАК
Мы?ты ?ылым
25 ?ылыми ба?ыт
比分365,365体育直播 - ашы? 比分365,365体育直播
90 халы?аралы? шарт
Болаша? туралы б?л?м
М??ал?м маманды?ы ?рдайым с?раныс?а ие
Ата?ты ?алымдар
Ресейдег? е? к?п айтыл?ан 100 ?алым
Атакты т?лектер
Жазушылар, Forbes ?алымдары, Олимпиада чемпиондары

Ба?дарламаларды о?ып ?йрену

Назар аудары?ыз! Шет т?л? рет?ндег? (бакалавр) орыс т?л?нен бас?а барлы? курстар орыс т?л?нде ?сынылады. Жо?ары о?у орындарыны? б?л?м беру ба?дарламаларына - бакалавриат?а, арнайы ба?дарламалар?а, магистратура?а о?у?а т?су ережелер?мен танысу?а болады. по ссылке. Егер с?з орыс т?л?н б?лмесе??з, дайынды? б?л?м?нде о?ып, ?сыныл?ан ба?дарламаларды? кез-келген?не жазыла аласыз:
Шет т?лдер ж?не халы?аралы? ынтыма?тасты? институты
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Шет (а?ылшын) т?л? ж?не шетел (нем?с) т?л?
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Шет (а?ылшын) т?л? ж?не шетел (француз) т?л?
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Шет (а?ылшын) т?л? ж?не орыс т?л? шет т?л? рет?нде
5 жыл 142 000 - 161 000?
45.03.02
Лингвистика - Аударма ?с? ж?не аударма ?с? (а?ылшын - нем?с; а?ылшын - француз; а?ылшын - ?ытай)
4 жыл 142 000 - 161 000?
Тарих-филология факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Орыс т?л? мен ?дебиет?
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Тарих ж?не ?леуметт?к ?ылымдар
5 жыл 142 000 - 161 000?
Психология ж?не арнайы б?л?м беру факультет?
Код О?ыту ба?ыты
О?у мерз?м?
О?у ??ны
44.03.02
Психология-Педогогикалы? б?л?м - Психология бiлiм
4 жыл
142 000 - 161 000?
44.03.02
Психология-Педогогикалы? б?л?м - Арнайы психология ж?не педагогика
4 жыл
142 000 - 161 000?
44.05.01
Девиантты м?нез-??лы? педагогикасы мен психологиясы - Девиантты м?нез-??лы?ты? психологиялы?-педагогикалы? алдын-алу
специалитет 5 жыл
142 000 - 161 000?
44.03.03
Арнайы (дефектологиялы?) б?л?м- Логопедия
4 жыл
142 000 - 161 000?
Балалы? ша? институты
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Бастауыш б?л?м ж?не мектепке дей?нг? т?рбие
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - ?нер ж?не ?осымша б?л?м (?осымша: хореография, музыка, бейнелеу ?нер?)
5 жыл 142 000 - 161 000?
Экономика ж?не менеджмент факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
38.03.01
Экономика - ?аржы ж?не несие
4 жыл 142 000 - 161 000?
38.03.02
Менеджмент - Мемлекетт?к ж?не муниципалды? бас?ару
4 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Экономика ж?не ???ы?
5 жыл 142 000 - 161 000?
Технология ж?не к?с?пкерл?к факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Технология ж?не ?м?р ?ау?пс?зд?г?
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.04
К?с?пт?к о?ыту (салалар бойынша) - С?нд?к-?олданбалы ?нер ж?не дизайн
4 жыл 142 000 - 161 000?
Дене шыны?тыру ж?не спорт факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Дене шыны?тыру ж?не ?осымша б?л?м беру
5 жыл 142 000 - 161 000?
Биология ж?не химия факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Биология ж?не химия
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Биология ж?не География
5 жыл 142 000 - 161 000?
Физика-математика факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Математика ж?не Физика
5 жыл 142 000 - 161 000?
44.03.05
Педогогикалы? б?л?м - Математика ж?не Информатика
5 жыл 142 000 - 161 000?
09.03.02
А?паратты? ж?йелер мен технологиялар - Б?л?м берудег? а?паратты? технологиялар
4 жыл 142 000 - 161 000?
Дайынды? б?л?м?
О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
Шет т?л? рет?нде орыс т?л?
9 ай 94 000 - 105 000?
Шет т?лдер ж?не халы?аралы? ынтыма?тасты? институты
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.04.01
Педогогикалы? б?л?м - Шет т?л? (а?ылшын - нем?с, а?ылшын - француз)
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.01
Педогогикалы? б?л?м - Лингвокультурология
2 жыл 153 000 - 170 000?
Тарих-филология факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.04.01
Педогогикалы? б?л?м - Тарихи б?л?м
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.01
Педогогикалы? б?л?м - Филологиялы? б?л?м
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.01
Педогогикалы? б?л?м - Шет т?л? рет?ндег? орыс т?л?
2 жыл 153 000 - 170 000?
Психология ж?не арнайы б?л?м беру факультет?
Код О?ыту ба?ыты
О?у мерз?м?
О?у ??ны
44.04.02
Психологиялы?-педагогикалы? б?л?м - Практикалы? психология ж?не педагогика
2 жыл
153 000 - 170 000?
44.04.02
Психологиялы?-педагогикалы? б?л?м - Педагогика ж?не б?л?м беру психологиясы
2 жыл
153 000 - 170 000?
44.04.03
Арнайы (дефектологиялы?) б?л?м - Логопедия
2 жыл
153 000 - 170 000?
44.04.03
Арнайы (дефектологиялы?) б?л?м - Инклюзивт? б?л?м беру педагогикасы мен психологиясы
2 жыл
153 000 - 170 000?
Балалы? ша? институты
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у мерз?м?
44.04.02
Психологиялы?-педагогикалы? б?л?м - Мектеп жасына дей?нг? баланы? психологиясы мен педагогикасы
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.02
Психологиялы?-педагогикалы? б?л?м - Бастауыш б?л?м беруд?? психологиясы мен педагогикасы
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.01
Педогогикалы? б?л?м - ?нер (?р т?рлер?: хореография, музыка, бейнелеу ?нер?)
2 жыл 153 000 - 170 000?
Экономика ж?не менеджмент факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.04.01
Педагогикалы? б?л?м? - Б?л?м беру саласында?ы менеджмент
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.04
К?с?пт?к о?ыту (салалар бойынша) - Мемлекетт?к ж?не муниципалды? бас?ару
2 жыл 153 000 - 170 000?
Технология ж?не к?с?пкерл?к факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.04.01
Педагогикалы? б?л?м? - Т?рш?л?к ?ау?пс?зд?г?
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.01
Педагогикалы? б?л?м? - К?с?би б?л?м
2 жыл 153 000 - 170 000?
Дене шыны?тыру ж?не спорт факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.04.01
Педагогикалы? б?л?м? - Дене шыны?тыру
2 жыл 153 000 - 170 000?
Биология-химия факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у мерз?м? О?у ??ны
44.04.01
Педагогикалы? б?л?м? - Биологиялы? ж?не химиялы? б?л?м
2 жыл 153 000 - 170 000?
Физика-математика факультет?
Код О?ыту ба?ыты О?у ??ны О?у мерз?м?
01.04.02
?олданбалы математика ж?не информатика - ?олданбалы информатика
2 жыл 153 000 - 170 000?
44.04.01
Педагогикалы? б?л?м? - Физика-математикалы? б?л?м
2 жыл 153 000 - 170 000?

Не ?стеу керек

1 ?адам
О?у профил?н д?рыс та?да?ыз
2 ?адам
?т?н?шт? веб-сайт?а 30 маусым?а дей?н (бакалавриат, магистратура), 10 тамыз?а дей?н (дайынды? б?л?м?не) ?алдыры?ыз
3 ?адам
С?зге ?ажетт? ??жаттарды дайындау ?ш?н хабарласады
4 ?адам
Т?ркеу а?ысын т?ле??з
О?ушыларды? кер? байланысы
Рахмон Кадимов
Таджикистан, БХФ 比分365,365体育直播
Салом! Ман Кадимов Рахмон Хусайнович, хатмкунандайи бакалавриати факултайи хим-биологи Донишгохи давлатии омузгории шахри Томск хастам. Холо бошад, хонданро дар хамин факулта бо хайси магистр, баъди нисфирузи идома додаистодаам ва сахаргохон бошад ба хайсии муалими химия дар мактаби миенаии №12 кору фаолият дорам. Ман шахсан аз номи худам ва баъдан аз номи хатмкунандагони факултайи хим-биолог, минатдории худро ба омузгорону рохбарони ДДОТ мерасонам. Сатхи илму амал омузии дар Донишгох бисер баландаст, ва ногуфта намонад ки дар инчо танхо илм чойи намоенро мегирад ва баройи супоридани зачоту экзаменхо ягон сум лозим нест. Гайр аз ин дар Донишгох шароити машку тамрин мухае хаст(ман хусусан дар Донишгох ба гурзбардории машгул хастам ва алакай КМС дорам, багайр 3- маротиба голиби шахрии Томск шудам, ва даххо маротиба чойхоии намоенро ишгол кардам).
Genevieve Silk
United Kingdom, University of Bristol
I truly couldn't have asked for better Russian teachers! They tailored their classes not only to our Russian ability but also to our interests and I would never have dreamed that my Russian would improve so much in such a short amount of time. Thanks to the focus on phonetics and vocabulary, I've often been complimented by Russian speakers on my accent and knowledge of slightly obscure Russian words. We covered all aspects of language learning and our teachers always pushed us to achieve our best, while still maintaining a relaxed and friendly atmosphere in the class. Studying Russian has never been so much fun!
Nurmyrat Gubayew
Türkmenistan, 比分365,365体育直播 выпуск 2020
Salam gadyrly, doslar men Nurmyrat Gubayew Turkmenistan dowletini? Tejen ??herini? ?a?a?yjysy, Rusi?a federasiyasyny? Tomsk ??herinde Tomsky? mugallym?ylyk uniwersitetinde(比分365,365体育直播) okap ??renime e???m 3 ?yl bolup bar?a , owadan we kone goti?eski g?rnü?ünde gurlan ??her, owadan parklar we dyn? alyn?an ?erler k?n, uniwersitetde gowy okap ylym almak ü?in ?hli ?ertler bar, hemme zatlary a?tmak, ?azmak, be??n etmek ü?in bir kitap az bolar ?onu? ü?in hemm??izi ?z uniwersitetimize okuwa ?agyra?an !!!
王兴华
托姆斯克国立师范大学, 微信 w810512
托木斯克国立师范大学作为俄罗斯亚洲及西伯利亚地区最古老的师范大学,历史厚重,名人辈出,师资强大!学校的国际排名逐年不断上升, 托木斯克是一座包容且开放的城市,是一座来了就不想走的城市,是一座能给你温暖的城市!我在托木斯克等你!欢迎来托木斯克国立师范大学,带着梦想起航
Huy?n Trang
Vi?t Nam, Khoa ngo?i ng?, TSPU
T?i r?t t? hào là sinh viên n?m cu?i c?a tr??ng ??i h?c s? ph?m qu?c gia Tomsk (TSPU). N?i ??y có các th?y c? lu?n t?n tình, và r?t nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y, m?i tr??ng h?c t?p sáng t?o và n?ng ??ng. Tr??ng có ?a d?ng các khoa và h? ?ào t?o vì v?y sinh viên có nhi?u s? l?a ch?n ngành mình thích. Có th? nói, TSPU là ng?i tr??ng ?ào t?o h? S? ph?m d?n ??u n??c Nga và là s? l?a ch?n r?t tin t??ng cho các b?n sinh viên.
Merri-Yo Tarigan
Indonesia, TSPU
Belajar di Tomsk State Padegogical University memberikan saya banyak pengalaman baru, dan pengetahuan baru tentang sistem belajar yang berbeda dengan sistem belajar di perguruan tinggi pada umumnya di Indonesia. Tenaga pengajar di universitas ini juga sangat profesional dan menguasai bidang mereka masing-masing. Belajar di ruangan yang nyaman dengan kelengkapan media pendukung di setiap ruangan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efesien. Hal lain yang tidak kalah penting, khususnya bagi mahasiswa asing adalah urusan administrasi. Pengurusan semua dokumen dan kebutuhan informasi diproses dengan cepat, dan terdapat banyak kontak yang bisa dihubungi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan biasanya mereka selalu meresponnya dengan cepat.
Tiefolo Sogoba
Mali, master 2 groupe 7901 muco, faculté d’économie et de gestion, TSPU
Mes impressions personnelles sur l’université Pédagogique d’Etat de Tomsk. ? Université Pédagogique d’Etat de Tomsk est classée la meilleure Université Pédagogique de toute la Russie. Au cours de mes études j’ai eu l’agréable plaisir de croiser de très grands et brillants professeurs et une administration toujours à l’écoute des étudiants surtout les étrangers. Avec une formation théorique charnue couronnée de pratiques l’Universitaires Pédagogique d’Etat de Tomsk offre des potentialités énormes. Elle enseigne le savoir, le savoir faire et le savoir être. ? L’université Pédagogique d’état de Tomsk est le meilleur choix pour les futurs candidats. ? Je donne la mention excellente ?????
Camila Sobreira de Souza
Brasil, Instituto Federal de Minas Gerais
Minha experiência em Tomsk foi inesquecível! A universidade e o setor de rela??es internacionais me deram suporte para tudo, do início ao fim de minha estadia. Tive a oportunidade de ter aulas maravilhosas sobre a cultura e a história da Rússia, experimentei comidas típicas, conheci museus e estudei o idioma com uma professora excelente, disposta a tirar minhas dúvidas e a tornar o momento em sala de aula agradável. Aprendi e me diverti bastante! Sem contar ainda o acesso liberado à biblioteca da Universidade! O contato com os outros estudantes também foi fundamental nesse processo de adapta??o à cidade, onde pude aprender ainda mais sobre o idioma e os costumes locais. Assim que fui embora, já senti saudades da TSPU!

?о?амды? ?м?р, жата?хана

Студентт?к ?к?мет б?рнеше ??рылымдардан т?рады: Студентт?к Ке?ес, Студентт?к клуб, Студенттерд?? к?с?пода? ?йымы, К?шбасшылар б?л?м?, Ер?кт?лер б?л?м?, Турист?к клуб, Спортты? клуб. Спорт 比分365,365体育直播 ?м?р?нде ерекше орын алады. Университетте Олимпиада чемпиондары, ?лем ж?не Еуропа чемпиондары о?ыды. Университетте жыл сайын Халы?аралы? студенттер спартакиадасы ?тед?, о?ан ?лемн?? ?р т?рл? елдер?нен ТМПУ-ге т?ра?ты б?л?м алу?а ж?не академиялы? алмасу?а келген студенттер ?атысады. Сонымен ?атар 比分365,365体育直播те ?р ?с-шараны ?амтитын ТД-ТМПУ ж?мыс ?стейд?.

ЖАТА?ХАНАДА?Ы ?М?Р: 2-3 адам?а арнал?ан б?лмелерде т?ру ??ны айына 800 - 4500 рубльд? ??райды. Жата?ханаларда асхана, спортзал, к?р жуатын орын бар

Халы?аралы? ынтыма?тасты? б?л?м?

Томскке о?у?а келгеннен кей?н барлы? шетелд?к студенттер к?ш?-?онды т?ркеу немесе ??жаттарды тексеру ?ш?н ?ш ж?мыс к?н? ?ш?нде Халы?аралы? а?парат орталы?ына келу? керек. С?зде Ресей Федерациясына к?рген т?л??жат немесе бас?а ??жат ж?не к?ш?-?он картасы болуы керек.

ТМПУ халы?аралы? ынтыма?тасты? б?л?м?

Томск, Комсомол да??ылы, 75, офис 2/13
Дс-Жм: 9:00 - 17:00
(?з?л?с: 13:00 - 14:00)
+7 3822 311-334
infocent@tspu.edu.ru
  WhatsApp

Жи? ?ойылатын с?ра?тар

Ма?ан Ресейд?? жо?ары о?у орнына т?су ?ш?н шетелд?к б?л?м туралы ??жатты тану ?ажет пе?
Ресейд?? жо?ары о?у орындарына т?су ?ш?н шетелд?к б?л?м ??жаттарына ?ойылатын талаптар туралы заманауи а?паратты сайттан алу?а болады http://nic.gov.ru/ . О?уды? толы? ба?дарламасына т?су ?ш?н ??жаттарды тапсыр?ан кезде шетелд?к б?л?м туралы тану туралы ку?л?к (егер бар болса) ?сынылуы керек екен?н ескер???з. Дайынды? б?л?м?нде ж?не орыс т?л? курстарында о?у ?ш?н алды??ы б?л?м туралы ??жат талап ет?лмейд?.
Мен бас?а 比分365,365体育直播те о?у?а бер?лген визамен ТМПУ-ге т?се аламын ба?
Шетелд?к студенттер тек ша?ыру берген 比分365,365体育直播ке к?ре алады. Алайда, егер шетелд?к студент б?р?атар шарттарды орындаса, кей?н?рек бас?а 比分365,365体育直播ке ауыса алады. Барлы? шетелд?к студенттер о?у кез?нде медициналы? са?тандыру полистер?н сатып алу?а м?ндетт?.
Халы?аралы? студенттер ж?мыс ?стей ала ма?
Шетелд?к студенттер бос уа?ытында ж?мыс ?стей алады. Егер студент о?уды то?татса, онда ж?мыс ?стеу ???ы?ы да жо?алады ж?не студент Ресей Федерациясынан ?ш к?н ?ш?нде кету? керек.
ТМПУ-да о?у ?ш?н стипендияны ?алай алу?а болады?
Шетелд?к студенттер Ресей Федерациясыны? ?к?мет квотасы ше?бер?нде о?у?а ?т?н?ш бере алады. Ол ?ш?н с?з ?з???зд?? ел???здег? Россотрудничество ?к?лд?г?не хабарласуы?ыз керек. ?т?н?м беру кез?нде с?з о?у?а ТМПУ-ды та?дауы?ыз керек. https://rs.gov.ru/en/contacts
Дайынды? б?л?м?нде о?у?а бола ма?
Ия, дайынды? б?л?м?нде о?ыту 9 ай?а созылады, о?ыту ??ны - 94000-105000 рубль. О?уды б?т?ргеннен кей?н Ресей Федерациясы ?к?мет?н?? квоталарына с?йкес о?уды? нег?зг? б?л?м беру ба?дарламаларына т?суге м?мк?нд?г? бар. Жеке о?ытылу м?мк?н егер ты?даушыны? т?л?н б?лу де?гей?не с?йкес келсе.
Маусымды? мектепке ?атысу?а бола ма?
И?, жыл сайын ?тк?з?лет?н маусымды? орыс т?л? мен м?дениет? мектептер? бар. Семинарларда, шеберл?к саба?тарында, театр тренингтер?нде, орыс та?амдарын д?м?н тату ж?не орыс т?л?н ?ар?ынды ?йрену ж?не д?ст?рлер?мен танысу.
Халы?аралы? студенттер академиялы? алмасу ба?дарламаларына ?атыса ала ма?
Ия, егер академиялы? алмасу ба?дарламаларына ?атысушы?а ?ойылатын талаптар?а Ресей азаматты?ын алу шарты к?рмесе.